icons8.com

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje swą działalność poprzez różnego rodzaju formy pracy.

Pełni ona funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Misja

Misją Biblioteki Publicznej jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy Goworowo. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów. Realizacja funkcji integrującej lokalną społeczność wynika ze współpracy GBP w Goworowie ze wszystkimi instytucjami i grupami nieformalnymi, działającymi na terenie gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
 • dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne), lekcje biblioteczne,
 • współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

Księgozbiór

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, klasycznej i współczesnej. Ponadto posiadamy w naszych zbiorach księgozbiór naukowy, dydaktyczny i popularnonaukowy, encyklopedie i słowniki, wydawnictwa regionalne dokumentujące przeszłość i teraźniejszość.

Księgozbiór naszej Biblioteki i Filii liczy 43753 woluminów. Na koniec roku 2014 zarejestrowano w bibliotekach gminy Goworowo 1361 czytelników, którzy wypożyczyli 23353 woluminów. Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane przez zakup nowości wydawniczych. W Gminnej Bibliotece Publicznej czytelnicy korzystają również z czasopism, gdzie w roku 2014 na miejscu skorzystało 1190, a na zewnątrz wypożyczyło 1492 osób. Biblioteka prenumeruje czasopisma: Charaktery, Oliwia, Claudia, Tygodnik Ostrołęcki oraz gazety codzienne: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita.

Biblioteka Publiczna w Goworowie udostępniając swoje zbiory chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej. Personel biblioteki goworowskiej nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum, służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się, aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Pomaga, doradza, wskazuje materiały, ale chce, aby to czytelnik przejął inicjatywę i część czynności poszukiwawczych wykonywał samodzielnie. Dzięki temu większość czytelników czuje się usatysfakcjonowana i zadowolona.

Filie biblioteczne

Poza siedzibą główną (mieszczącą się w Goworowie) działają cztery filie biblioteczne:

 • Filia Biblioteczna w Kuninie,
 • Filia Biblioteczna w Lipiance,
 • Filia Biblioteczna w Pasiekach,
 • Filia Biblioteczna w Żabinie.

Biblioteka prowadzi również wraz z filiami intensywną działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych, podejmuje także inicjatywę zmierzającą do aktywizacji kulturowej, oświatowej, intelektualnej społeczności lokalnej.

Skip to content